Censur & PUL

Tråden skapades och har fått 49 svar. Det senaste inlägget skrevs .

På förekommen anledning kan jag berätta att vi kommer söka utgivningsbevis för 99mac och eventuellt även en tryckt tidskrift.

Utgivningsbevis ger oss en ansvarig utgivare men också grundlagsskydd för det som skrivs som nyheter och redaktionellt material. Vi får även möjlighet att ge anonymitet till källor enligt 3:e kapitlet i tryckfrihetsförordningen.

Igår dök det upp en del personuppgifter inkl personnummer och bilder på personer som blivit dömda i tingsrätten, det är inte något som vi kan publicera här på 99mac även innehållet var intressant.

Jag vill tillägga att jag inte är helt insatt i alla termer vad gäller PUL och andra lagar, kommentarer är därför välkomna.

PUL

Tryckfrihetsförordningen

Jag skulle emellertid uppskatta om den berörda, dömda, macdator-hälaren som inte får nämnas vid namn i så fall, även fortsättningsvis, kunde vara portad från 99mac –.åtminstone så länge han under sign. FooFighter ägnar sig åt hotfulla PM, vilket jag drabbades av denna morgon.

Han är permanent bannad sedan 2002 då han gjorde intrång på 99mac och laddade ner alla medlemmars epostadresser. Dom användes senast för upprepade spamutskick och det blev en massa diskussioner här. Både 99mac och MacWorld råkade ut för samma sak och därefter bannades order "mactorget" på båda dessa forum.

Vi klagade därefter till hans internetleverantör som stängde av hans internetförbindelse och därefter lugnade det ner sig - söker du på mactorget här på 99mac hittar du en hel del.

Jag har bannat Foofighter och spärrat IP:t i forumet.

Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor
Länk till lagen i Rixlex

SFS nr: 1998:112

Departement/myndighet: Justitiedepartementet L5

Rubrik: Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor

Utfärdad: 1998-03-12

Tillämpningsområde
1 § Denna lag gäller elektroniska anslagstavlor. Med
elektronisk anslagstavla avses i denna lag en tjänst för
elektronisk förmedling av med-delanden.

I lagen avses med meddelande text, bild, ljud eller information
i övrigt.

2 § Lagen gäller dock inte
1. tillhandahållande endast av nät eller andra förbindelser för
överföring av meddelanden eller av andra anordningar som krävs
för att kunna ta i anspråk ett nät eller annan förbindelse,

2. förmedling av meddelanden inom en myndighet eller mellan
myndigheter eller inom ett företag eller en koncern,

3. tjänster som skyddas av tryckfrihetsförordningen eller
yttrandefri-hetsgrundlagen, eller

4. meddelanden som är avsedda bara för en viss mottagare eller
en be-stämd krets av mottagare (elektronisk post).

Information till användarna
3 § Den som tillhandahåller en elektronisk anslagstavla skall
lämna information till var och en som ansluter sig till
tjänsten om sin identitet och i vilken utsträckning inkomna
meddelanden blir tillgängliga för andra användare.

Uppsikt över tjänsten
4 § Den som tillhandahåller en elektronisk anslagstavla skall,
för att kunna fullgöra sin skyldighet enligt 5 §, ha sådan
uppsikt över tjänsten som skäligen kan krävas med hänsyn till
omfattningen och inriktningen av verksamheten.

Skyldighet att ta bort vissa meddelanden
5 § Om en användare sänder in ett meddelande till en
elektronisk anslagstavla skall den som tillhandahåller
tjänsten ta bort meddelandet från tjänsten eller på annat sätt
förhindra vidare spridning av meddelandet, om

1. meddelandets innehåll uppenbart är sådant som avses i
bestämmelserna i 16 kap. 5 § brottsbalken om uppvigling, 16
kap. 8 § brottsbalken om hets mot folkgrupp, 16 kap. 10 a §
brottsbalken om barnpornografibrott eller 16 kap. 10 b §
brottsbalken om olaga våldsskildring, eller

2. det är uppenbart att användaren har gjort intrång i
upphovsrätt eller i rättighet som skyddas genom föreskrift i 5
kap. lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och
konstnärliga verk genom att sända in meddelandet.

För att kunna fullgöra sin skyldighet enligt första stycket har
den som tillhandahåller tjänsten rätt att ta del av meddelanden
som förekommer i tjänsten.

Skyldigheten enligt första stycket och rätten enligt andra
stycket gäller också den som på tillhandahållarens uppdrag har
uppsikt över tjänsten.

Straff
6 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 3 § döms
till böter.

7 § Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot 5 §
första stycket döms till böter eller fängelse i högst sex
månader eller, om brottet är grovt, till fängelse i högst två
år. I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

Första stycket tillämpas inte, om det för gärningen kan dömas
till ansvar enligt brottsbalken eller lagen (1960:729) om
upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Förverkande
8 § Datorer och andra hjälpmedel som har använts vid brott
enligt 7 § denna lag får förklaras förverkade, om åtgärden
behövs för att förebygga fortsatt brottslighet eller det annars
finns särskilda skäl. Förverkande får helt eller delvis
underlåtas om förverkandet är oskäligt.

Jag har talat med ett antal personer och bestämt oss för att stänga diskussionen i forumet "internet" eftersom påhopp inte hör hemma här även om informationen är väldigt intressant för många macanvändare.

Såvitt jag förstått bryter vi inte mot varken PUL, upphovsrätt eller kan anses förtala någon eftersom all information är både offentlig och uppenbarligen stämmer eftersom vi talar om en dom i tingsrätten.

 • Medlem
 • Stockholm
 • 2005-01-07 11:22
Ursprungligen av Björnström:

Jag har talat med ett antal personer och bestämt oss för att stänga diskussionen i forumet "internet" eftersom påhopp inte hör hemma här även om informationen är väldigt intressant för många macanvändare.

Såvitt jag förstått bryter vi inte mot varken PUL, upphovsrätt eller kan anses förtala någon eftersom all information är både offentlig och uppenbarligen stämmer eftersom vi talar om en dom i tingsrätten.

Håller med om att det är tveksamt med diskussioner som den stängda. Jag tycker det är obehagligt när tonen i offentliga fora liknar det som man (ibland med tveksamhet, ibland inte alls) kan acceptera i privata sammanhang.

Kan säga att jag även ofta tar illa upp när jag läser kvällstidningar, och de tar på sig en talspråkligt familjär eller indignerad ton.

Det är ju dock skönt att inte forumet som sådant har brutit mot lagen, skönt att vi inte riskerar att hängas ut på något annat forum, med dom och allt!

Vänligen, Ylan

 • Medlem
 • 2005-01-10 11:04
Ursprungligen av Björnström:

Såvitt jag förstått bryter vi inte mot varken PUL, upphovsrätt eller kan anses förtala någon eftersom all information är både offentlig och uppenbarligen stämmer eftersom vi talar om en dom i tingsrätten.

PUL kan man bryta mot genom att bara nämna något om någon på internet utan att personen är tillfrågad. En konfirmationsledare (eller nåt) bev fälld för att hon på en site för konfirmanderna skrev att en vaktmästare (eller kantor eller nåt) hade brutit foten. Det visade sig att den skadade inte hade ett dugg emot att det stod på internet, men det sket åklagaren i. Som journalistisk produkt är man skyddad på ett annat sätt, så jag tycker att alla diskussioner om NN ska gömmas innan det är klart med utgivningsbevis.

Dessutom tycker jag att de ska rensas från alla värderande inlägg av typen" NN är helt dum i huvudet", "Jag kan sponsra med knogjärn" och annat. När det brinner i knutarna ska man nog se till att vara så saklig det bara går.

Kontakta Aftonbladet.se och snacka med dem om hur de läste sina problem med vad folk postade på deras forum. De hade problem med rasistiska inlägg och blev anmälda för det. Jag minns inte hur det var men det finns säker spaltrmeter om detta att söka fram på nätet.

Ursprungligen av Baron:

PUL kan man bryta mot genom att bara nämna något om någon på internet utan att personen är tillfrågad. En konfirmationsledare (eller nåt) bev fälld för att hon på en site för konfirmanderna skrev att en vaktmästare (eller kantor eller nåt) hade brutit foten. Det visade sig att den skadade inte hade ett dugg emot att det stod på internet, men det sket åklagaren i.

Får jag fråga vem som i sådant fall polisanmälde händelsen om det inte var personen som bröt foten? Låter underligt i mina öron.

 • Medlem
 • Göteborg
 • 2005-01-10 12:27
Ursprungligen av Martin Pettersson:

Får jag fråga vem som i sådant fall polisanmälde händelsen om det inte var personen som bröt foten? Låter underligt i mina öron.

Men inte desto mindre sant: http://www.pul.nu/stnr11.htm, http://www.kyrkanstidning.com/kyrkopraktikan/2004/praktika18/praktika18_2.asp.

 • Medlem
 • Karlstad
 • 2005-01-12 23:27
Ursprungligen av Martin Pettersson:

Får jag fråga vem som i sådant fall polisanmälde händelsen om det inte var personen som bröt foten? Låter underligt i mina öron.

Nä, inte underligt. Du har sett för mycket på amerikanska filmer där folk t.o.m. kan ta tillbaka polisanmälningar. Huga... I Sverige har vi åtalsskyldighet, dvs åklagare ska faktiskt utreda/åtala om nåt verkar strida mot straffrätten. Ingen måste alltså "anmäla" ett brott för att det ska leda till åtal, osv. Det spelar ingen roll hur åklagaren får reda på det.

Dessutom är det ofta luddiga eller nya regler som kanske inte prövats i domstol särskilt bra tidigare, och rättssamhället funkar bättre om dom får veta hur en domstol tolkar innebörden av såna lagar. Därför kan en del fall bli extra intressanta för jurister, och dom kan driva en "bagatell" ganska långt för att få prejudicerande domar - vilket är ett av fundamenten i svensk juridik.

Ursprungligen av Björnström:

Jag har talat med ett antal personer och bestämt oss för att stänga diskussionen i forumet "internet" eftersom påhopp inte hör hemma här även om informationen är väldigt intressant för många macanvändare.

Såvitt jag förstått bryter vi inte mot varken PUL, upphovsrätt eller kan anses förtala någon eftersom all information är både offentlig och uppenbarligen stämmer eftersom vi talar om en dom i tingsrätten.

Efter att ha varit ansvarig utgivare för ett antal "tidningar" för diverse intresseorganisationer, så har jag fått några stämningar på halsen, men klarat mig. En av avsikterna med att kunna stämma för förtal är inte att hindra spridandet av felaktiga uppgifter, utan att hindra just spridandet. " ... (sprida) uppgifter ... i syfte att ringakta ... " är förtal, OAVSETT om uppgifterna som avses är fullt korrekta eller inte. Det är en balansgång på slak lina att kunna informera om oegentligheter utan att hemfalla år förtal. Sen är det upp till tingsrätten att avgöra det berättigade i att ge offentlighet åt oegentligheter trots att det skulle kunna fällas för förtal.

Ett utgivarbevis underlättar högst avsevärt, eftersom det oftast blir ett tryckfrihetsmål i stället för ett brottmål.

Jag har stängt 99mac för gäster nu.

Vad säger Macoteket?

>>Martin

Jag vill inte dra igång ytterligare snurror kring denna... person. Men jobbar han fortfarande på Macoteket eller inte?

Detta känns relevant. Ny dator ska köpas, anting via lokala butiken "helylle-men-lite-dyra"-Macademic (du känner säkert till de, som Uppsala-bo) eller just Macoteket.

Jag vill inte förtala hit eller det - min fråga är mycket enkel...

Martin, du är ju in the loop. Har du nå´t statement från Macoteket åt 99Mac's medlemmar?

Var också på gång att inhandla lite mer prylar från Macoteket, varit trogen kund, och nu känns inte det företaget ett dugg seriöst längre.
Fan vad besviken man blir.

Hälare får alldeles för lindriga straff, gick det färre hälare fria, fick inte tjuvar avsättning för sitt stöldgods.
Ska ta ett snack med Thomas Bodström, det krävs skärpning av straffskalan.

 • Medlem
 • International user
 • 2005-01-07 15:23
Ursprungligen av iJohannes:

>>Martin

Jag vill inte dra igång ytterligare snurror kring denna... person. Men jobbar han fortfarande på Macoteket eller inte?

Detta känns relevant. Ny dator ska köpas, anting via lokala butiken "helylle-men-lite-dyra"-Macademic (du känner säkert till de, som Uppsala-bo) eller just Macoteket.

Jag vill inte förtala hit eller det - min fråga är mycket enkel...

Martin, du är ju in the loop. Har du nå´t statement från Macoteket åt 99Mac's medlemmar?

Ett uttalande vore ju bra från dem ja - kan du ordna detta Björn - för deras skull då.

Nu fick Justitiedepartementet ett "motion" från mig.
Fler människor borde uppvakta regeringen om skärpt lagstiftning när det gäller inbrott överhuvudtaget.
Hälare är som jag sagt tidigare en förutsättning för att tjuvar ska få avsättning för sitt stöldgods.
Ges hälare kännbara straff, 8-10 år så är det inte lika kul längre.

Enligt honom själv har han aldrig jobbat för Macoteket, utan enbart varit inhyrd konsult. Om macoteket fortfarande hyr in honom vet jag dock ej.

Ursprungligen av Leftrustle:

Enligt honom själv har han aldrig jobbat för Macoteket, utan enbart varit inhyrd konsult. Om macoteket fortfarande hyr in honom vet jag dock ej.

Så här skrev Macoteket själva här på 99mac:
http://99mac.se/forum/showpost.php?p=5460&postcount=8

Om ett uttalande ska göras så ska det komma från Macotekets sida inte från Martin då han ej representerar företaget eller är anställd!

Markus är på väg till San Francisco med ett gäng medarbetare, dom är nog tillbaka om någon vecka.

Jag har besökt Macoteket ganska ofta i samband med flytten av deras huvudkontor till Sundbyberg, har gjort ett par bildreportage. Förra gången jag var där (när jag hämtade mitt Nvidia 6800 Ultra) satt han och jobbade med ekonomisystemet. Två andra medlemmar som kontaktat mig i dag har också mött honom där under hösten.

Inatt fick jag samtal på mobilen (som har hemligt mobilnummer sedan jag blev hotad sist) ifrån personen i fråga som ställde en del krav. Jag tog bort tråden men under morgonen snackade jag med admins & moderatorer om att låta tråden ligga kvar fast utan bilder och personuppgifter. Länken till domslutet är också borta, däremot är dom ju fritt tillgängliga via tingsrätten.

Under morgonen och dagen har min flickvän och min pappa även fått samtal ifrån personen trots att jag gjort klart om att jag inte är intresserad av att tala med honom. Jag har inte tagit ställning till hur jag ska agera kring just detta beteende.

Nyss mailade jag till Macoteket och begärde att bli raderad ifrån deras kundregister och att alla kontaktuppgifter skall tas bort, jag vet att fler har gjort samma sak.

Ursprungligen av Björnström:

Inatt fick jag samtal på mobilen (som har hemligt mobilnummer sedan jag blev hotad sist) ifrån personen i fråga som ställde en del krav. Jag tog bort tråden men under morgonen snackade jag med admins & moderatorer om att låta tråden ligga kvar fast utan bilder och personuppgifter. Länken till domslutet är också borta, däremot är dom ju fritt tillgängliga via tingsrätten.

Under morgonen och dagen har min flickvän och min pappa även fått samtal ifrån personen trots att jag gjort klart om att jag inte är intresserad av att tala med honom. Jag har inte tagit ställning till hur jag ska agera kring just detta beteende.

Nyss mailade jag till Macoteket och begärde att bli raderad ifrån deras kundregister och att alla kontaktuppgifter skall tas bort, jag vet att fler har gjort samma sak.

Det är ju otroligt vad vissa människor kan göra.
Visst, vad jag förstått har det gått ganska långt på forumet men att ringa Dig och Din familj är ju att gå till en otrolig överdrift.

Attt be dig om att bli borttagen från deras kundregister är antagligen det enda man kan göra eftersom de fortsätter att hyra in honom.

Ursprungligen av Björnström:

Markus är på väg till San Francisco med ett gäng medarbetare, dom är nog tillbaka om någon vecka.

Jag har besökt Macoteket ganska ofta i samband med flytten av deras huvudkontor till Sundbyberg, har gjort ett par bildreportage. Förra gången jag var där (när jag hämtade mitt Nvidia 6800 Ultra) satt han och jobbade med ekonomisystemet. Två andra medlemmar som kontaktat mig i dag har också mött honom där under hösten.

Inatt fick jag samtal på mobilen (som har hemligt mobilnummer sedan jag blev hotad sist) ifrån personen i fråga som ställde en del krav. Jag tog bort tråden men under morgonen snackade jag med admins & moderatorer om att låta tråden ligga kvar fast utan bilder och personuppgifter. Länken till domslutet är också borta, däremot är dom ju fritt tillgängliga via tingsrätten.

Under morgonen och dagen har min flickvän och min pappa även fått samtal ifrån personen trots att jag gjort klart om att jag inte är intresserad av att tala med honom. Jag har inte tagit ställning till hur jag ska agera kring just detta beteende.

Nyss mailade jag till Macoteket och begärde att bli raderad ifrån deras kundregister och att alla kontaktuppgifter skall tas bort, jag vet att fler har gjort samma sak.

Även om vi inte vet hur Macoteket ställt sig till det inträffade så avgör detta saken för mig. Jag ligger lågt - varför ta onödiga risker och köpa så mycket som en knappnål av Macoteket innan denna härva är kommenterad av Macoteket själva.

Jag beställer iMacG5 av Macademic på onsdag (efter ev. updates av Stevie imorgon tisdag).

Det är ju galet att Macoteket tiger - rykten, sanna eller ej, eskalerar snabbt på nätet och kan snabbt skada ett företag. Det vet alla entreprenörer. Tystnaden är fullständigt obegriplig.

Senast redigerat 2005-01-10 08:28
Ursprungligen av iJohannes:

Även om vi inte vet hur Macoteket ställt sig till det inträffade så avgör detta saken för mig. Jag ligger lågt - varför ta onödiga risker och köpa så mycket som en knappnål av Macoteket innan denna härva är kommenterad av Macoteket själva.

Jag beställer iMacG5 av Macademic på onsdag (efter ev. updates av Stevie imorgon tisdag).

Det är ju galet att Macoteket tiger - rykten, sanna eller ej, eskalerar snabbt på nätet och kan snabbt skada ett företag. Det vet alla entreprenörer. Tystnaden är fullständigt obegriplig.

Det har varit helg, många är i San Francisco , dom kommer att svara idag eller i morgon. Ge dem en chans i alla fall.

Ursprungligen av Niklas Brunberg:

Det har varit helg, många är i San Francisco , dom kommer att svara idag eller i morgon. Ge dem en chans i alla fall.

Självklart! Jag kommer lyssna oavsett om responsen dröjjer flera dagar från nu. Det jag menade var att om jag drev Macoteket hade jag varit mycket mån om att ge svar på tal, även om det är lite bökigare när man inte sitter vid sin stationära dator på kontorer. Jag tror nämligen att Macoteket-folket är online borta i S.F; WLAN-punkter finns nästa i vart och varannant café/hotell-lobby. Annars kopplar man ju lätt upp med mobilen, faktiskt.

När vi lever i ovisshetens tecken måste jag nu välja en annan butik. Handen på hjärtat, hade du verkligen köpt en dator av Macoteket under rådande förhållande?

Ursprungligen av iJohannes:

Självklart! Jag kommer lyssna oavsett om responsen dröjjer flera dagar från nu. Det jag menade var att om jag drev Macoteket hade jag varit mycket mån om att ge svar på tal, även om det är lite bökigare när man inte sitter vid sin stationära dator på kontorer.

När vi lever i ovishetens tecken måste jag nu välja en annan butik. Handen på hjärtat, hade du verkligen köpt en dator av Macoteket under rådande förhållande?

Handen på hjärtat. Hade jag varit i akut behov av någon datorpryl så skulle jag vända mig någon annanstans. Men skulle behovet inte vara akut så är jag inte otåligare än att jag kan vänta en arbetsdag eller två.

Se där, då har han varit anställd då...

 • Medlem
 • Nacka
 • 2005-01-07 17:47

Såvitt jag minns från juristlinjen kan förtalsbrotts föreligga om uppgifter yttras/publiceras som kan anses ägnade att misskreditera någon - sanningshalten spelar ingen roll i detta avseende.

Ursprungligen av Wiberg:

Såvitt jag minns från juristlinjen kan förtalsbrotts föreligga om uppgifter yttras/publiceras som kan anses ägnade att misskreditera någon - sanningshalten spelar ingen roll i detta avseende.

Alldeles korrekt, att det är sant och offentliga uppgifter gör inte att man med automatik går säker för förtal.

Ett väldigt bra resultat av alla dessa händelser är att samarbetet mellan Macsajterna nu är full fart och vi kommer ta fram gemensamma riktlinjer för forumvillkor, abuse och "krishantering" när det dyker upp stora frågor som berör väldigt många användare samtidigt. Vi har nu en egen mailinglista där jag snabbt kan nå företrädare för alla svenska macsajter & forum.

Vi håller på att sammanställa ett antal frågor som kommer överlämnas till Macoteket och som publiceras på alla sajter men det kommer troligen dröja en vecka innan detta sker. Fram tills dess är det bäst att vi håller oss till dom redan publicerade faktauppgifter som finns utan ytterligare spekulationer.

Bevaka tråden