Permalänkar och post-types WordPress, eller vafan..

Tråden skapades och har fått 3 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1

Jag vart så glad över post types i Wordpress, det var unicorns överallt men fåglarna tystnade när det blev problem med permalänkarna.

Google har gett mig olika nivåer på komplicerade lösningar och inget har hjälpt.

Det enda jag vill (just nu) är att featured image ska peka till posten och att posten ska finnas där då, men även om jag följer dem alla till punkt och pricka så kvarstår problemet; permalänkar vill inte fungera med min post-type.

I functions.php

function malort_released() {
		add_action('init',array($this,'create_post_type'));
	}
	
	function create_post_type() {
		$labels = array(
		  'name' => __('Released','malort_released'),
		  'singular_name' => __('Released','malort_released'),
		  'add_new' => __('Add New','malort_released'),
		  'all_items' => __('All Released','malort_released'),
		  'add_new_item' => __('Add New Item','malort_released'),
		  'edit_item' => __('Edit Item','malort_released'),
		  'new_item' => __('New Item','malort_released'),
		  'view_item' => __('View Item','malort_released'),
		  'search_items' => __('Search Items','malort_released'),
		  'not_found' => __('No Items found','malort_released'),
		  'not_found_in_trash' => __('No Items found in trash','malort_released'),
		  'parent_item_colon' => __('Parent Item:','malort_released'),
		  'menu_name' => __('Released','malort_released')
		);
		$args = array(
			'labels' => $labels,
			'description' => "Released Books",
			'public' => false,
			'exclude_from_search' => true,
			'publicly_queryable' => false,
			'show_ui' => true, 
			'show_in_nav_menus' => true, 
			'show_in_menu' => true,
			'show_in_admin_bar' => true,
			'menu_position' => 5,
			'menu_icon' => '/wordpress/wp-content/themes/kmv_theme/assets/book.png',
			'capability_type' => 'post',
			'hierarchical' => true,
			'supports' => array('title','editor','thumbnail','excerpt','custom-fields','page-attributes','post-formats', 'slug'),
			'has_archive' => true,
		    'rewrite' => array('slug' => 'utgivna', 'with_front' => FALSE),
			'query_var' => true,
			'can_export' => true
		); 
		register_post_type('malort_released',$args);
	}
}


//thumbnails pleeze
add_theme_support( 'post-thumbnails' ); 

//link to permalink!
add_filter( 'post_thumbnail_html', 'my_post_image_html', 10, 3 );

function my_post_image_html( $html, $post_id, $post_image_id ) {

 $html = '<a href="' . get_permalink( $post_id ) . '" title="' . esc_attr( get_post_field( 'post_title', $post_id ) ) . '">' . $html . '</a>';
 return $html;

}

Jag hämtar datan på en template som heter utgivet.php till en sida som heter utgivet (jag har bytt namn ett par gånger men det gör inte heller någon skillnad)

Kod som ligger i utgivet.php som hämtar data från min post-typ..

<?php 	
         if ( has_post_thumbnail() ) { the_post_thumbnail(); }
        $args = array('post_type' => 'malort_released');
 		$released_query = new WP_Query( $args ); 
 		if($released_query->have_posts()) : while($released_query->have_posts()) : $released_query->the_post(); 
?>

Finns det någon vänlig själ som kan ge en hint om vart jag ska peta nu eller föreslå en alternativ väg?

OK, mystiken tätnar.

En utgiven-post lyckas komma undan 404-grejen genom att hänvisa till en publicerad Post. Objekt nr två kan inte hittas om man klickar på det. Gör jag en meny över de utgivna så blir det samma sak där.. vet inte vad jag ska ta mig till.

Har du kollat med folket i FB gruppen https://www.facebook.com/groups/wordpress.dev/
DM:a mig om du vill bli inbjuden.

Tack, jag testar där med!

1
Bevaka tråden