• Medlem
 • 2011-12-04 12:02

Jag har ett skript för InDesign som låter användaren ångra ur en lista. Detta fungerar bra när jag kör skriptet självt, men när det körs inifrån en script bundle av en "caller" kan InD inte ångra.
Jag bifogar en fungerande och en icke fungerande version.

Caller:

set myPathToMe to path to me as Unicode text
tell me to set text item delimiters to ":"
set myName to text item -2 of myPathToMe
tell me to set text item delimiters to ""
set myScriptFolderPath to (path to resource "Scripts") as Unicode text
set myMainScript to alias (myScriptFolderPath & "main2.scpt")
tell application "Adobe InDesign CS5"
  try
    set myDocName to name of document 1
  on error
    set myDocName to "[no document]"
  end try
  set myResult to (do script myMainScript undo name myName undo mode entire script)
end tell

skript:

set myExceptions to {"Update PageDateline Boxes", "Shuffle Pages", "Modify Section Settings"}
set myL to {}
tell application "Adobe InDesign CS5"
  set myDoc to active document
  tell myDoc
    set myHistoryList to undo history
    repeat with I from 1 to count myHistoryList
      set end of myL to (I & ". " & item I of myHistoryList) as Unicode text
    end repeat
    if myHistoryList is not {} then
      set myChoice to choose from list myL with prompt "Till och med vilket moment vill du ångra?" & return & "Det senaste momentet har nummer 1."
      if myChoice is not false then
        tell me to set text item delimiters to "."
        set myNumber to text item 1 of item 1 of myChoice
        tell me to set text item delimiters to ". "
        if text item -1 of item 1 of myChoice is not in myExceptions then
          repeat myNumber times
            try
              undo
            on error err
              display dialog err
            end try
          end repeat
        else
          display alert "Ogiltigt val."
        end if
      end if
    else
      display alert "Je ne regrette rien!"
    end if
  end tell
end tell